Powiększ

Konkurs na hasło promujące profilaktykę okulistyczną wśród cukrzyków

 

Regulamin konkursu na hasło promujące Profilaktykę Okulistyczną wśród Cukrzyków organizowany przez Fundację Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Okulistyki „Okulistyka 21”, z siedzibą przy ul. Gorczyczewskiego 2/3 w Poznaniu, NIP: 7811880464

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/okulistyka21 (zwanej dalej “Fanpage”)

 

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

5. Konkurs trwa od 4.11.2020 do 16.11.2020 do godziny: 23.59.

6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 18.11.2020 za pośrednictwem Fanpage’a.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook.

 

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu hasła mającego zachęcić osoby chorujące na cukrzycę do profilaktycznych corocznych badań okulistycznych w kierunku retinopatii cukrzycowej. Odpowiedź należy dodać pod postem konkursowym w terminie trwania konkursu.

2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

3. Pracownicy Organizatora (Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”) wybiorą hasło które ich zdaniem jest najbardziej kreatywne i zachęcające osoby chorujące na cukrzycę do badań wzroku. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej za pośrednictwem portalu Facebook.

5. Wybrane hasła, będą wykorzystywane przez Fundację do promocji badań okulistycznych u osób chorych na cukrzycę. Przesłanie hasła na konkurs wiąże się z jednoczesnym przekazaniem prawa do pełnego wykorzystania go przez organizatora konkursu w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie, z tytułu przekazania hasła i prawa do dysponowania nim osobie biorącej udział w konkursie nie będzie należało się żadne wynagrodzenie.

 

Nagroda

1. Nagrody:

Główna nagroda: książka „Okulistyka”, prof. zw. dr hab. med. Andrzej Grzybowski,

Dwa wyróżnienia: książki „Opieka okulistyczna nad pacjentem z cukrzycą - wybrane doświadczenia międzynarodowe”, Redakcja naukowa: prof. zw. dr hab. med. Andrzej Grzybowski.

2. Nagrodę można odebrać przy ul. Ziębickiej 2 w Poznaniu. Jeśli zwycięzca nie może odebrać nagrody, może poprosić o przesłanie jej pocztą.

3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 18.12.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.

4. Organizator ma prawo podać na Fanpage’u nazwę konta na Facebook zwycięzców.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od ogłoszenia wyników.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpagu.

Udostępnij na:
Wracaj dodano: 2020-11-04 |
Udostępnij na:
Polityka plików cookies Copyright © 2013 gogler.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij